1
یک پهلوی خطی رضا شاه
با سلام
ارزش تقریبی یک پهلوی خطی 1305 رضاشاه در کیفیت بانکی چنده؟