1
راهمایی ده و بیست و پنج دیناری
باسلام و عرص ادب سکه های در تصویر اصلی هستند؟
با سپاس