2
5 هزار دیناری تصویری رضاشاه با ضرب پروف
آیا ضرب پروف 5000 دیناری تصویری رضاشاه در ایران و در میان مجموعه داران موجوده؟