1
ارور 1000 دینار احمد شاه
با سلام
آیا 1000 دینار تصویری احمدشاه ذیل ارور تاریخ داره؟!