2
راهنمایی سکه 5 ریال تاریخ ۱۳۳۴ دستک دار
باسلام و عرص ادب. سکه های در تصویر همگی تاریخ ۱۳۳۴ میباشند آیا صلاح میدانید که دستکها را با کمک افراد خبره از سکه ها جدا کنم؟ روی کیفیت آنها تاثیری دارد؟ باسپاس فراوان.