1
سکه ارور روزولت دایم آمریکا به ارزش 42000 دلار
یکی از کاربران در مورد ارور و ارزش مالی سکه ارور سوال داشتن.
سکه های ارور میتونه با ارزش باشه یا بی ارزش. در دنیای مجموعه داری سکه ؛در نهایت عرضه و تقاضا ارزش رو تعیین میکنه.

سکه ارور که تصویرشو ارسال کردم به قیمت حدود 42000 دلار آمریکا فروش رفته!!