1
تشخيص ارور 1000 ریال پل خواجو
سلام
آيا سكه در تصوير (سكه بالايى) باتوجه به سكه نمونه پايين داراى ارور هست؟ علت؟
با مقايسه اشعه خورشيد در دو نمونه
با مقايسه برجسته تر بودن تصوير در نمونه بالايى نسبت سكه نمونه پايين.
ممنونم
سلام
آيا اين نوع سكه ها ارزش كلكسيونى ومالى دارد؟حدوداًچقدر؟
ممنونم