1
تشخيص اصالت و ارور
سلام
وقت بخير
آيا سكه 10 ریال در تصوير اصل هست؟ در صورت اصل بودن با توجه به قسمت پايين سكه مى توان آن را ارور به حساب آورد؟