1
اصالت سکه
سلام
سکه اصله ؟ اگه اصله حدود قیمت
چرا یک تومان جدا نوشته شده ؟
ممنون