1
اطلاعات دوره تاريخى سكه
سلام
سكه در تصوير مربوط به كدام دوره تاريخى و كدام پادشاه مى باشد. و كلاً چه اطلاعات ديگرى در مورد اين سكه داريد.
موفق و سربلند باشيد