1
برق بانکی
با سلام
برخی از سکه های اصیل مظفری ضرب لنینگراد با کیفیت سوپر بانکی (با برق بانکی) هستند!
آیا سکه اصل با قدمت 116 سال در شرایط مناسب نگهداری می تواند برق بانکی خود را تا این حد حفظ کند؟