1
درخواست شناسایی سکه
با سلام
سکه مطابق تصویر مربوط به کدام دوره میباشد و چقدر ارزش دارد؟