درخواست شناسایی سکه
با سلام
سکه مطابق عکس مربوط به کدام پادشاه میباشد؟