0
اصالت سکه
این سکه واقعا اصالت داره و مال چه دوره ای هستش