1
50 دیناری 1326
سلام
کیفیت و قیمت تقریبی سکه 50 دیناری 1326 پیوست را بفرمایید