0
سکه ی قدیمی روی لباس محلی
باسلام
این یک سکه ی قدیمی روی لباس محلی مادرم بوده.
آیا اصل هست یا خیر؟
آیا از نظر مادی ارزشی دارد؟