0
سکه 1 شاهی یا صاحب زمان احمد شاه قاجار
باسلام
تشخیص اصالت و ارزش گذاری سکه
سکه 1 شاهی یا صاحب زمان احمد شاه قاجار 17 میلی متر قطر سکه هست