0
سکه ارور ده ریالی 1350
باسلام
قیمت سکه ارور ده ریالی سال ۱۳۵۰ چقدر است
ارور این سکه عدم ضرب حرف دال در پشت سکه است