0
اسکناس یک ریالی عربستان ارور
سلام
من یه اسکناس یک ریالی عربستان دارم که نخش ارور داره ، آیا درست است؟ ارزشش چقدر است؟
دوتا اسکناس یک ریالی سال ۲۰۰۷ که یکیش نخش ارور داره و امضا وسط خط افتاده