0
سکه شهر قدیم دقیانوس
سلام اهل جیرفت هستم
این سکه رو در شهر قدیم دقیانوس پیدا کردم در مورد اصالت سوال دارم