0
پاک کردن جوهر اسکناس
سلام بزرگان
من چطور میتوانم این جوهر روی اسکناس را پاک کنم که ارزش پیدا کنه؟