0
کارشناسی اصالت سکه ها
باسلام
سکه های منو لطفاً کارشناسی کنید
یکی گفت که اصل نیست