0
سکه بیست ریالی
با سلام لطفا کیفیت سکه زیر را ذکر نمایید

آیا آن را تمیز کنم یا در این حالت بماند