0
سکه مسی ۱۲۳۳
باسلام
تاریخ سکه ۱۲۳۳ مشخصه دوره شاهنشاهی رو مشخص کنید