0
تاریخ 2 رقمی
باسلام
سکه یک ریالی تاریخ ۲ رقمی میباشد ، آیا ارزش خاصی دارد؟