0
سکه 5000 ریال وحدت دورنگ
باسلام
این سکه دارای ارور عجیبی هست میخواستم ببینم اصل هست یا نه؟
فروشنده اصرار دارد که اصل هست و میان چند هزار سکه این را به صورت اتفاقی پیدا کرده است
یعنی به هیچ وجه ممکن نیست جعل نباشد و دارای ارزش باشد؟