0
سکه بیست ریالی سال هجرت
باسلام
سکه بیست ریالی بزرگ و ضرب بمناسبت ۱۴۰۰ سال هجرت چقدر ارزش دارد؟