0
سکه ۵۰۰۰ ریالی ارور
سلام
سکه ۵۰۰۰ هفته وحدت یک طرف تقریبا ناقص ضرب شده طرف طرف دیگر هم له شده