0
اصالت سکه صفوی
عنوان
نقره شاه عباس دوم صفوی‏ ضرب ۱۰۶۴ قمری تبریز ۷/۳گرم
اساتید گرامی این سکه اصالت دارد و ضرب اول و ارزشمند است آیا؟