0
یک دلاری ارور
باسلام
آیا یک دلاری که دو یا یک عدد سریال آن کهی بالاتر چاپ شده باشد ارور محسوب می شود
عدد ۶و۸ در سریال سمت راست دریک راستا نیست و کمی بالاتر چاپ شده