1
سكه ساسانى
با سلام
لطفا محل ضرب اين سكه ساسانى رو مشخص كنيد
لطفا دلايلتون رو براى عدم اصالت اين سكه بيان كنيد
با تشكر