0
۵۰ پزو مکزیکی
یک عدد سکه ۵۰ پزوی مکزیکی ۱۸۲۱_۱۹۴۷ دارم میخواستم اصالتش رو ببینم و اینکه قیمتش چند است