0
سکه ۱۰ شاهی ارور تاریخ دار
سلام
ایا این سکه ی ۱۰ شاهی ارور تاریخ دار اصالت داره؟ (۱۳۱۴ رو ۱۲۱۴ نوشته )
ارزش این سکه چقدر هست؟