0
تشخیص اصالت سکه من
سلام
آیا سکه من اصالت دارد؟
وزن ان ۳،۵ گرم
ببخشید وزن ان ۲،۸ گرم است