0
اصالت سکه خسرو دوم ساسانی
درود دوستان
ایا میشه تشخیص داد که این سکه خسرو دوم ساسانی اصالت داره یا نه؟
و بابت کیفیت بد تصویر عذرخواهم