1
اصالت و قدمت سکه خلیفه
با سلام
سکه اصل یا تقلبی است و مربوط به چه خلیفه ای است؟