0
درهم عباسی
باسلام
آیا این سکه درهم عباسی اصالت دارد؟