-1
سکه های پهلوی اول و دوم
درود وقت بخیر
من ۲ عدد ۵۰ دیناری دارم و ۲ عدد ۱۰ دیناری و یک عدد ۱۰ دیناری سفید و ۴ عدد ۱ ریالی پهلوی دوم و ۲ عدد هم سکه خارجی دارم یکی ۵۰ فلس کویت ۱۹۶۷
و یک عدد سکه one dime آمریکا ۱۹۹۹
کسی هست خریدار باشه؟