0
دوره و اصالت سکه چکشی مسی
با سلام
سکه مسی ،۱۴ گرم
سکه در تصویر متعلق به چه دوره ای است و آیا اصالت دارد؟