0
سکه دو ریالی 1311
باعرض سلام
خدمت بزرگواران وعزیزان که باصبر وشکیبای جواب علاقه مندان رامیدهند
سوال این است که ایابزرگ بودن عدد یک معمولی هست درحرصورت قیمت این سکه بانکی ودرجه کیفیت روبفرمایید وراهنمایی کنید بسیار سپاس گذارم