0
سکه 50 دینار ناصرالدین شاه
درود
تعداد 15 ارور کمیاب و نایاب داخل سکه 50 دیناری جنس مس ناصرالدین شاه دارم کجا بفروشم که منصفانه بخرن؟
چند جا رفتم قیمت پایین دادن.
درود دوباره داخلش جدا بر تاریخ 2 رقمی و 3 رقمی و 5 رقمی
بدون تاریخ، ضرب مکرر، تاریخ 1792، تاریخ 1972 چرخ 5 در سله 1294 و گرفتگی قالب وجود داره.