1
سکه فتحعلی شاه قاجار
سلامبه همگی
ایا این سکه ی فتحعلی شاه قاجار اصالت داره؟
و اینکه واحد اون چقدره؟
مثلا چند شاهی یا چند دینار