0
نوع و دوره سکه
باسلام
یک سکه که یک روی آن مثل اینکه صاف و روی دیگرش چند تا نقطه دارد که با آن مثلث و مربع تشکیل شده است
باتشکر