0
سکه های نقره قسطنطنیه
با درود سکه های نقره دوره عبد الحمید اول 60 پارا عیار نقره شون چنده؟ با تشکر