1
سوال مهم در باره سکه های باستانی (لطفا کمک کنید)
سلام
یک سوال داشتم در رابطه با سکه های نقره
شاید دیده باشید که گاهی اوقات یا به دلیل ضربه خوردن یا به هر دلیلی قسمتی از سکه های ساسانی
لب پر می‌شود یا می‌شکند
و هنگامی که به قسمت شکسته نگاه می‌کنیم انگار داخل سکه سفید و گچ مانند هست
آیا این به دلیل وجود چند ساله زیر خاک هست و خبر از قدیمی بودنش میدهد؟
اگر دلیل علمی آن را میدانید بنویسید