سکه ۵۰۰ دیناری رضا شاه و احمد شاه
درود و خدا قوت خدمت اساتید و دست اندرکاران
اساتید گرامی با توجه به کیفیت عکس می تونید اصالت و کیفیت و ارزش مادی این دو سکه 500 دیناری رو تعیین کنید؟
پ.ن: عکس از من نیست ارسالی هست ، با همین کیفیت دستم رسیده