0
سکه ۱۰۰۰۰۰ لیر ترکیه
با سلام
سکه ۱۰۰0۰۰ ترکیه مصطفی آتاتورک اصالت دارد؟
ارزشش چقدر است؟