0
آیا این سکه اصالت دارد؟
باسلام
آیا این سکه اصالت دارد؟
دارنده میفرمایند تمیزش کردن ولی نمیدونم با چی