0
سکه ۲ ریال محمدرضا شاه
با سلام
دو سکه مصدقی سال ۳۳ و ۳۴
دو سکه دوتاج سال ۳۹ یکی چرخش دارد
سکه ها را با چرخش صحیح چرخاندم
ارزش و اصالت چقدر است؟