0
سکه ۵ ریال محمدرضا شاه
با سلام
دو سکه مصدقی یکی سال ۳۳ اون یکی سوراخ شده
سه سکه دوتاج برا سال ۳۹ و ۴۳ و ۴۵
همه با چرخش صحیح برگردوندم
اصالت دارد؟ چقدر ارزش دارد؟